Dydaktyka - reforma programowa

Nowy program nauczania kardiologii dla nowego trybu kształcenia studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM

W marcu 2014 r. – z inicjatywy Władz Wydziału Lekarskiego UJ CM – Prezydium Komisji ds. Dydaktyki Instytutu Kardiologii opracowało wstępną wersję reformy programu nauczania kardiologii w związku z wprowadzeniem tzw. nowego trybu kształcenia studentów Wydziału Lekarskiego w zakresie chorób wewnętrznych.

Podczas przygotowywania powyższego dokumentu szczególną uwagę przywiązywano do:

 • utrzymania logicznej sekwencji omawianych zagadnień:
  • diagnostyka nieinwazyjna – inwazyjne techniki diagnostyczne
  • EKG: zakres podstawowy – zakres rozszerzony
  • czynniki ryzyka – choroba niedokrwienna serca – niewydolność serca
  • prewencja – farmakoterapia – leczenie inwazyjne
  • najczęstsze schorzenia układu krążenia – wybrane zagadnienia szczegółowe
 • uwzględnienia zaburzeń w zakresie układu krążenia towarzyszących schorzeniom ogólnoustrojowym
 • wprowadzenia dodatkowych tematów istotnych dla praktyki klinicznej w V roku nauczania
 • synchronizacji programu z innymi elementami planu studiów.

Projekt został następnie skonsultowany z osobami prowadzącymi w Klinikach Instytutu Kardiologii zajęcia z chorób wewnętrznych dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM, a także Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców. Po uwzględnieniu uwag doświadczonych dydaktyków oraz wskazówek prof. dr hab. Tomasza Grodzickiego, Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM i prof. dr hab. Krzysztofa Żmudki, Prodziekana ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka – powyższe opracowanie stało się ujednoliconą podstawą programową nauczania kardiologii w Klinikach Instytutu Kardiologii UJ CM.

Dokument ten obejmuje szczegółową tematykę zajęć w poszczególnych latach nauczania, co stanowi Treści modułu kształcenia „Choroby wewnętrzne – kardiologia” (w załączeniu) należące do odpowiedniego Sylabusa modułu kształcenia wg Rozporządzenia nr 12 Rektora UJ z dnia 15 lutego 2012 w sprawie szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych i kursach dokształcających.


Nowatorski program nauczania o chorobach rzadkich na Wydziale Lekarskim UJ CM

Dnia 27 lutego na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum odbyły się pierwsze zajęcia fakultatywne z zakresu chorób rzadkich dla studentów medycyny czwartego i piątego roku.

Program zajęć został opracowany we współpracy z Uniwerstetem Jagiellońskim Collegium Medicum w ramach unijnego projektu pn. Rozszerzenie Europejskiej Sieci Współpracy w zakresie tzw. sierocych chorób kardiologicznych finansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Program realizowany jest przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.

Choroby rzadkie to choroby zagrażające życiu lub istotnie upośledzające jakość życia występujące w populacji z częstością nie większą niż 5 na 10 000. Opisano w sumie 5000-8000 rzadkich chorób. Szacuje się że około 6-8% populacji choruje na jedną z nich co daje liczbę 27-36 milionów mieszkańców Unii Europejskiej - mówi prof. Piotr Podolec kierujący projektem unijnym. Pracownicy służby zdrowia często mają niewystarczającą wiedzę na temat rzadkich chorób, co może przyczynić się do opóźnienia postawienia właściwej diagnozy i zapewnienia odpowiedniej opieki pacjentom. Z danych brytyjskich wynika, że 46% pacjentów z chorobą rzadką czeka na postawienie diagnozy ponad rok od pojawienia się objawów z czego u 20% okres ten przekracza 5 lat a u 12% 10 lat – dodaje prof. Podolec.

Jednym z zasadniczych sposobów zmniejszenia opóźnień w rozpoznawaniu chorób rzadkich jest właściwa edukacja studentów i pracowników opieki zdrowotnej – mówi prof. Tomasz Grodzicki, Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM. Nie oczekujemy, że każdy student czy lekarz zaznajomi się z każdą z ponad 6 000 zidentyfikowanych dotychczas chorób rzadkich ale chcemy aby wiedział w jakich sytuacjach należy rozważać rozpoznanie choroby rzadkiej oraz gdzie kierować chorych do dalszej diagnostyki. Jeśli oszacuje się, że 1 na 17 mieszkańców Europy na którymś etapie swojego życia będzie chorował ma jakąś chorobę rzadką to bardzo prawdopodobne jest że większość lekarzy będzie spotykać tych chorych regularnie w swojej praktyce.

Zajęcia potrwają aż do czerwca. W ciągu 30 godzin będziemy omawiać ze studentami przypadki pacjentów z chorobami rzadkimi o podłożu kardiologicznym, metabolicznym, immunologicznym, hematologicznym, neurologicznym oraz genetycznym. Będziemy też rozmawiać o epidemiologii chorób rzadkich, sposobach poszukiwania informacji na temat ich diagnostyki i leczenia a także o specyfice badań naukowych w tej grupie chorych. Zajęcia mają charakter interaktywny, prowadzący przedstawi przypadek kliniczny ale to studenci będą prowadzić dalszą diagnostykę i leczenie „wirtualnego pacjenta”. Specjliści z klinik UJ CM będą czuwać nad prawidłowym torem myślenia – mówi dr hab. Grzegorz Kopeć, koordynator zajęć i współautor Programu. Checemy nauczyć studentów, że jeśli standardowe leczenie danego chorego zawodzi powinniśmy pomyśleć o zmianie rozpoznania. Może mamy do czynienia z jedną z chorób rzadkich. Studenci powinni nauczyć się myśleć o chorym i jego problemie wielowątkowo. Cieszy nas to że zainteresowanie chorobami rzadkimi wśród studentów jest duże. Miejsca na fakultet zostały zapełnione w ciągu pierwszych minut po otwarciu systemu rejestracji – dodaje doc. Kopeć.

Sprawozdanie z zebrania Komisji ds. Dydaktyki w dniu 14 kwietnia 2015 r

W dniu 14 kwietnia 2015 r. w Collegium Nowodworskiego odbyło się zebranie Komisji ds. Dydaktyki Instytutu Kardiologii UJ CM. W spotkaniu uczestniczyli: prof. Krzysztof Żmudka, Prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka, Członkowie Komisji, oraz na zaproszenie Przewodniczącego Komisji: prof. Bogusław Kapelak, Z-ca Dyrektora Instytutu Kardiologii, Kierownik Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii i dr n. med. Grzegorz Grudzień z w/wym. Kliniki. Na spotkanie zaproszono także mgr Wiesława Pyrczaka z Dziekanatu Wydziału Lekarskiego UJ CM. W trakcie zebrania zostały omówione następujące problemy:

 • praktyczne nauczanie kliniczne studentów VI r. WL UJ CM - prof. Krzysztof Żmudka
 • realizacja programu nauczania chorób wewnętrznych i chirurgii w Klinikach Instytutu Kardiologii w nowym trybie kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem zajęć w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii - prof. Andrzej Surdacki, doc. Wojciech Płazak, prof. Roman Pfitzner
 • realizacja pensum dydaktycznego w systemie USOS - mgr Wiesław Pyrczak

Głównym tematem posiedzenia Komisji była realizacja pensum dydaktycznego w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ CM w warunkach koincydencji starego i nowego trybu kształcenia studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM. Na podstawie wcześniejszych wstępnych uzgodnień i bieżącej dyskusji zaplanowano następujące działania:

 • z inicjatywy Przewodniczącego Komisji, prof. Andrzeja Surdackiego: II Klinika Kardiologii przekaże Klinice Kardiochirurgii po jednej grupie studenckiej z VI roku WL odbywającej zajęcia z chorób wewnętrznych (moduł kształcenia: kardiologia) w roku akademickim 2015/16 i 2016/17, czyli do wygaśnięcia tzw. starego trybu kształcenia – zrealizowano dnia 17.04.2015.
 • wystąpienie Dyrekcji Instytutu Kardiologii do Koordynatorów zajęć z chirurgii, prof. Andrzeja Budzyńskiego i dr Macieja Matłoka o przypisanie do realizacji w Klinice Kardiochirurgii uzgodnionej liczby godzin zajęć z kardiochirurgii w ramach kursu chirurgii dla studentów WL w nowym trybie kształcenia począwszy od roku akademickiego 2015/16 zgodnie ze stanowiskiem Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM, prof. Tomasza Grodzickiego – realizacja w toku zgodnie z opinią Prodziekana Wydziału Lekarskiego ds. studenckich, prof. Krzysztofa Żmudki wyrażoną w piśmie Nr 503.4021.15.2015 z dnia 16.04.2015.
 • - rozważenie utrzymania zajęć z chorób wewnętrznych (kardiologia) w Klinice Kardiochirurgii w nowym trybie kształcenia dla jednej grupy studentów WL także po wygaśnięciu starego trybu kształcenia.

Osoby obecne na spotkaniu:
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Żmudka, Prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. studenckich
Prof. UJ, dr hab. n. med. Bogusław Kapelak, Z-ca Dyrektora Instytutu Kardiologii
Prof UJ, dr hab. n. med. Anna Kabłak-Ziembicka
Dr hab. n. med. Ewa Konduracka
Prof. UJ, dr hab. n. med. Maria Olszowska
Prof. UJ, dr hab. n. med. Roman Pfitzner
Dr hab. n. med. Wojciech Płazak, Z-ca Przewodniczącego Komisji
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Surdacki, Przewodniczący Komisji
Dr n. med. Małgorzata Kloch-Badełek – w zastępstwie dr n. med. Adama Curyło
Dr n. med. Grzegorz Grudzień
Mgr Wiesław Pyrczak