Instytut Kardiologii


In memoriam

Profesor dr hab. med. Wiesława Tracz - wspomnienie


Szanowni Państwo,

W skład Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum wchodzą kliniki, pracownie i zakłady działające w Szpitalu Uniwersyteckim i Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II:

  • Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplatologii
  • Klinika Chorób Serca i Naczyń
  • Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca
  • Klinika Kardiologii Interwencyjnej
  • Klinika Elektrokardiologii
  • I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego
  • II Klinika Kardiologii
  • Pracownia Kardiologii Społecznej
  • Zakład Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej
  • Zakład Zabiegów Hybrydowych i Wdrażania Nowych Technologii w Chorobach Układu Krążenia

Instytutu Kardiologii skupia znakomitą kadrę ponad 180 lekarzy, 500 pielęgniarek oraz 120 techników i pracowników administracyjnych. W jednostkach Instytutu pracuje obecnie 44 samodzielnych pracowników nauki w tym 26 z tytułem profesora, 18 doktora habilitowanego, 123 doktora nauk medycznych oraz 23 doktorantów.

Doskonale wyszkoleni pracownicy to niewątpliwie największy kapitał Instytutu Kardiologii. Ten kapitał połączony z nowoczesną aparaturą oraz życzliwością władz Uczelni i samorządu województwa małopolskiego decyduje o ogromnych możliwościach diagnostyczno terapeutycznych oraz dydaktyczno-naukowych wszystkich jednostek Instytutu. Obecnie zespoły wszystkich klinik dysponują prawie 300 łóżkami w tym 33 intensywnej terapii, 6. salami operacyjnymi, jedną salą hybrydową, 4. pracowniami hemodynamicznymi (sześć stołów) oraz 3. pracowniami do badań elektrofizjologicznych. Do dyspozycji lekarzy i pacjentów są, wyposażone w nowoczesną aparaturę, pracownie: echokardiograficzne, testów wysiłkowych, tomografii komputerowej, w tym również pozytronowej tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej oraz pracownie z możliwością kompleksowej diagnostyki laboratoryjnej.

Działalność diagnostyczno-lecznicza

Rocznie we wszystkich klinikach przeprowadza się ponad 70 000 porad ambulatoryjnych, 13 000 hospitalizacji, 21 000 nieinwazyjnych badań diagnostycznych, 8250 koronarografii, 500 cewnikowań prawego serca, 5 500 angioplastyk naczyń wieńcowych, 500 angioplastyk tętnic obwodowych, w tym 250 tętnic dogłowowych.

W zakresie elektrokardiologii rocznie wykonywanych jest ponad 1150 wszczepień kardiostymulatorów, 490 kardiowerterów-defibrylatorów, 140 urządzeń resynchronizujących, prawie 600 ablacji oraz 140 zabiegów usuwania uszkodzonych elektrod.

Zespół Kliniki Chirurgii Serca Naczyń i Transplatologii przeprowadza rocznie ponad 2 500 operacji na otwartym sercu, w tym kilkanaście przeszczepów serca.

Na uwagę zasługuje wprowadzenie codziennych konsultacji tzw. „zespołu sercowego” (Heart Team) oraz wszystkich nowoczesnych i inowacyjnych metod leczenia chorób układu krążenia tj. przezskórnego leczenia wad strukturalnych serca, wszczepiania zastawek aortalnej i mitralnej, zakładania mitral-klipów, angioplastyki tętnic płucnych w przewlekłym zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniu płucnym, zamykania uszka lewego przedsionka jako terapii prewencyjnej migotania przedsionków, laseroterapii i medycyny regeneracyjnej.

Zakres świadczonych przez jednostki Instytutu Kardiologii porad, zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych wynosi od 30 do 90% wszystkich w/w procedur wykonywanych w województwie małopolskim, a w przypadku zabiegów innowacyjnych sięga 100%.

Instytut Kardiologii jest referencyjnym ośrodkiem leczenia chorób układu krążenia dla regionu południowo-wschodniej Polski, a w zakresie zabiegów hybrydowych i innowacyjnych oraz chorób rzadkich układu krążenia dla całego kraju.

Działalność dydaktyczno-naukowa

Zespół Instytutu Kardiologii realizuje w ciągu roku około 6 000 godzin dydaktycznych dla wszystkich wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W klinikach Instytutu działa 11 studenckich kół naukowych, rocznie ponad 250 studentów odbywa staże wakacyjne w tym ponad połowa to studenci zagraniczni w ramach międzynarodowej współpracy (Erasmus, IFMSA, Instytut Karolińska, Uniwersytet w Cagliari). W zakresie szkolenia podyplomowego 127 lekarzy specjalizuje się w dziedzinie kardiologii, 8. w dziedzinie kardiochirurgii a ponad 150 lekarzy odbywa staże w ramach specjalizacji. Organizujemy 35 kursów podyplomowych w ramach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz ponad 60 warsztatów i szkoleń.

Kadra Instytutu współtworzy programy posiedzeń naukowych, warsztatów szkoleniowych, konferencji i kongresów naukowych Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia. Szczególne znaczenie mają coroczne międzynarodowe spotkania kardiologów interwencyjnych „New Frontiers in Interventional Cardiology” (NFIC – do 2014 roku 15 edycji).

Dorobek naukowy pracowników Instytutu Kardiologii w rankingach Uniwersytetu Jagiellońskiego plasuje nas na czołowych miejscach. W ostatnim podsumowaniu naukowego dorobku wszystkich jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (lata 2009-2012) jednostki Instytutu zgromadziły ponad 18 000 punktów za publikacje. Ten imponujący dorobek był i jest możliwy dzięki ogromnemu zaangażowaniu i międzynarodowej aktywności całego zespołu Instytutu.

Mam nadzieję, że strona internetowa Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum ułatwi Państwu poznanie możliwości diagnostyczno-terapeutycznych i naukowo-dydaktycznych oraz uprości nawiązywanie kontaktów ze wszystkimi jednostkami Instytutu i jego pracownikami.

W dniu 17 grudnia 2015 roku została podpisana Deklaracja o Współpracy pomiędzy Instytutem Kardiologii w Krakowie a Instytutem Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego.
Serdecznie zapraszam do współpracy

Dyrektor Instytutu Kardiologii

Prof. Piotr Podolec