Pracownia Kardiologii Społecznej


Kierownik: Prof. UJ, dr hab. med. Maria Olszowska

31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel. 12 614 3537
e-mail: maria.olszowska@uj.edu.pl

Maria Olszowska w 2012 r. uzyskała tytuł profesora UJ. W latach 2009 - 2011 była Przewodniczącą Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego a od 2011 jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Od 2011 jest członkiem Komisji do spraw Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Jest autorem 113 prac opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach. Sumaryczny ImpactFactor 104,73. Wyróżnienia: nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej w 1995r.za prace dotyczące zastosowanie kardiobiopsji w diagnostyce zapalenia mięśnia sercowego i kardiomiopatii rozstrzeniowej, odznaczenie Prezydenta M. Krakowa Honoris Gratia (2009 r.), medal Samorządu Województwa Małopolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kardiologii (2010 r.), Medal Złoty za Długoletnią Służbę z okazji Święta Edukacji Narodowej (2011r.), odznaka honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia“ (2012 r.)

Po kilkuletniej przerwie w działalności Zakładu Kardiologii Społecznej, w grudniu 2007 r. została utworzona Pracownia Kardiologii Społecznej Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Pracownia Kardiologii Społecznej Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum uczestniczy w opracowaniu i przeprowadzeniu zadań badawczych i edukacyjnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. Prowadzone są zajęcia fakultatywne dla studentów medycyny pt. Zasady prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego. Zrealizowano programy badawcze „Wpływ aktywności ruchowej i wydolności fizycznej na wybrane markery stanu zapalnego, układu hemostazy, stresu oksydacyjnego i funkcji śródbłonka u sportowców i osób nieuprawiających wyczynowo sportu,” a także "Wpływ procesu autoimmunologicznego na rozwój i progresje miażdżycy tętnic wieńcowych u młodych chorych z choroba niedokrwienna serca". Pracownia uczestniczy w organizacji Światowego Dnia Serca na Rynku w Krakowie propagującego zdrowy styl życia jego mieszkańców.

W 2010r. powstało przy Pracowni Kardiologii Społecznej Studenckie Koło Naukowe, które zajmuje się działalnością naukowo-dydaktyczną. Studenci poszerzają i ugruntowują swoją wiedzę z dziedziny kardiologii. Spotkania koła odbywają się co 2 tygodnie. Podczas spotkań studenci poszerzają i ugruntowują swoją wiedzę z dziedziny kardiologii, analizowane są ciekawe przypadki kliniczne. Studenci prowadzą także badania naukowe, przygotowują ankiety, przeprowadzają badania pacjentów, opracowują bazę danych, a wyniki swoich badań przedstawiają na konferencjach studenckich. Projekty badawcze obejmują problematykę prewencji pierwotnej i wtórnej chorób sercowo-naczyniowych.

Dotychczas realizowane tematy:

  • Ocena czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów rok po przebytym ostrym zespole wieńcowym.
  • Styl życia i znajomość czynników ryzyka sercowo-naczyniowego wśród studentów pierwszego i szóstego roku kierunku lekarskiego UJ CM.
  • Jakość życia u chorych z ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej.
  • Wyniki badań przedstawione były podczas konferencji studenckich i lekarskich. Członkowie SKN przy Pracowni Kardiologii Społecznej są laureatami Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej w Gdańsku oraz Międzynarodowych Konferencji Studentów Medycyny w Krakowie.

©2014 Art-Pablo